Нээлттэй Нийгэм форумаас УИХ-ын сонгуулийн үйл явцын ажиглалт, мониторингийн талаар мэдээлэл өгч байна. 

Нээлттэй Нийгэм форумаас УИХ-ын сонгуулийн үйл явцын ажиглалт, мониторингийн талаар мэдээлэл өгч байна. 

#live, #Нээлттэй Нийгэм Форум,